وبلاگ همسفران رودهن http://rodehen-h.mihanblog.com 2020-05-26T14:57:44+01:00 text/html 2020-05-25T11:57:10+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا دل نوشته از همسفر زهرا http://rodehen-h.mihanblog.com/post/747 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200521_50732.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"><font size="3">بیایید این آتش ویرانگر را مهارکنیم</font>&nbsp;</span></div> text/html 2020-05-23T14:03:11+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا عملکرد لژیون مجازی همسفران http://rodehen-h.mihanblog.com/post/746 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200521_52653.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">(مشارکت وبرداشت همسفران)</font></div> text/html 2020-05-21T15:40:46+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا کارگاه آموزشی مجازی همسفران http://rodehen-h.mihanblog.com/post/745 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">جلسه اول ازدور دوم کارگاه های آموزشی مجازی کنگره 60 نمایندگی رودهن بااستادی همسفر رقیه ( لژیون چهارم )بادستور جلسه وادی دهم وتاثیر آن روی من آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200521_53751.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-05-20T16:43:44+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا مراسم قدردانی از کمک راهنمایان محترم نمایندگی رودهن http://rodehen-h.mihanblog.com/post/744 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200520_631.jpg" alt=""></div> text/html 2020-05-18T11:47:19+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا اطلاعیه آزمون داخلی همسفران http://rodehen-h.mihanblog.com/post/741 <div style="text-align: center;"><font size="3">سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 99 ساعت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">16الی10:16</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پنجمین آزمون آنلاین قسمت همسفران نمایندگی رودهن برگذار می گردد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200518_55629.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">همسفران گرامی لطفا توجه کنید:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3">لینگ آزمون به همراه رمز عبور, توسط راهنمایان محترم هرلزیون درگروه های مجازی روز سه شنبه دراختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-05-18T11:46:21+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا رهایی http://rodehen-h.mihanblog.com/post/740 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200518_43666.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">رهایی همسفر سحرو همسفر الهام از لژیون سوم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-05-18T04:42:15+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا اطلاعیه http://rodehen-h.mihanblog.com/post/739 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200516_10277.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">باسلام خدمت همسفران گرامی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">بدین وسیله برنامه آزمون خردادماه خدمت شما اعلام می گردد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;✅آزمون اول : مورخ 99/3/10</font></div><div><font size="3">منابع : کتاب 60 درجه از صفحه 149 تا 178 (سر رطب و حنظل) سی دی وادی پنجم بخش 1</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">✅آزمون دوم : مورخ 99/3/17</font></div><div><font size="3">منابع : کتاب 60درجه از صفحه 178 تا 208 سی دی وادی پنجم بخش 2</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">✅آزمون سوم :مورخ 99/3/24</font></div><div><font size="3">منابع : جزوه شرح وظایف از صفحه1 تا سر&nbsp; شرح وظایف نگهبان / سی دی انفاق (استاد امین)</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">✅آزمون چهارم : مورخ 99/3/31</font></div><div><font size="3">منابع : جزوه شرح وظایف از وظایف نگهبان تا آخر / سی دی بازتاب (استاد امین)</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><span style="font-size: medium;">مدت زمان آزمون&nbsp; 10دقیقه و تعداد سوالات هر آزمون 10 سوال می باشد.&nbsp;</span></div><div><font size="3">تنظیم زمان امتحان با هماهنگی اسیستانت هر شعبه صورت می گیرد.&nbsp;</font></div></div> text/html 2020-05-17T13:23:43+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا دل نوشته- از همسفر سحر http://rodehen-h.mihanblog.com/post/738 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200516_57961.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 102);">(این حس زیبا را هرگز فراموش نخواهم کرد)</font></div> text/html 2020-05-16T15:27:26+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا عملکرد لژیون مجازی همسفران http://rodehen-h.mihanblog.com/post/737 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200515_3699.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">(مشارکت وبرداشت همسفران)</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-05-14T15:29:24+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا کارگاه آموزشی مجازی همسفران http://rodehen-h.mihanblog.com/post/736 <div style="text-align: center;"><font size="3">جلسه چهاردهم ازدور اول کارگاه های آموزشی مجازی کنگره 60 با استادی مرزبان محترم همسفر مریم بادستور جلسه (دراستحکام پایه های مالی وعلمی کنگره من چه کرده ام?)آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200513_21786.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-05-13T16:40:31+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا گزارش تصویری http://rodehen-h.mihanblog.com/post/735 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200513_38246.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-05-11T18:31:31+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا مقاله - ازهمسفر شیما http://rodehen-h.mihanblog.com/post/734 <div style="text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(102, 255, 255);">به نام خداوندی که انسان را به صورت خویش آفرید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">سپاسگذاری و شکرگذار بودن به این معنی است که انسان باید بیاموزد که درمقابل آنچه که به او داده می شود باید قدر دان باشد.</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200511_43378.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">سپاسگذار بودن باعث میشود که انسان جایگاه حقیقی خویش را بشناسد.</font></div> text/html 2020-05-11T11:24:53+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا آزمون آنلاین نمایندگی رودهن http://rodehen-h.mihanblog.com/post/733 <div style="text-align: center;"><font size="3">سه شنبه 23اردیبهشت ماه 99ساعت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">16 الی 10:16</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">چهارمین آزمون آنلاین قسمت همسفران نمایندگی رودهن برگذار می گردد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200511_31464.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">همسفران گرامی لطفا توجه کنید:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3">لینگ آزمون به همراه رمز عبور,توسط راهنمایان محترم هرلژیون درگروه های مجازی روز سه شنبه دراختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.&nbsp;</font></div> text/html 2020-05-10T18:34:11+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا دل نوشته- از همسفر نسیم http://rodehen-h.mihanblog.com/post/731 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200502_21729.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 255);" size="5">سفری از ترس به شجاعت</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-05-09T15:36:53+01:00 rodehen-h.mihanblog.com همسفر زهرا عملکرد لژیون مجازی همسفران http://rodehen-h.mihanblog.com/post/730 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/7448/IMG_20200509_4588.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">(مشارکت وبرداشت همسفران )</font></div>